Algemene Voorwaarden Zeg het met woorden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Zeg het met woorden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Zeg het met woorden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.4 Zeg het met woorden levert teksten en diensten op maat (gepersonaliseerd) van de opdrachtgever en dit voor diverse op haar website aangegeven aangelegenheden.
1.5 Zeg het met woorden is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde door de Producten of Diensten mochten lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
1.6 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Zeg het met woorden zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
1.7 Deze actuele algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor het geheel van verkopen via de website van Zeg het met woorden alsook verkopen die daarnaast worden tot stand gebracht.
1.7 U erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
1.8 Door het gebruik van de diensten op deze website, aanvaardt u eveneens de erbij horende politiek ter bescherming van uw gegevens. Het is dan ook ten stelligste aan te raden deze voorwaarden nauwkeurig te lezen alvorens van de diensten gebruik te maken en ermee akkoord te gaan.
1.9 Zeg het met woorden behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen. De gewijzigde verkoopsvoorwaarden zullen steeds op de website gepubliceerd worden. Bij de validatie van uw bestelling verklaart u zich dan ook akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden die gelden op de dag van uw bestelling.

2. Bestellen

2.1 Indien u ouder bent dan 18 jaar, kan u via deze website producten voor persoonlijk gebruik bestellen.
2.2 Elke wijziging in uw leveringsadres, facturatieadres of persoonlijke gegevens, worden door u gecommuniceerd via uw account bij mijn webshop.
2.3 Door de validatie van uw bestelling via de website van Zeg het met woorden, engageert u zich tot de aankoop van de door u gekozen producten, in overeenstemming met de geldende algemene verkoopsvoorwaarden. U bent in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2.4 Zeg het met woorden behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van niet betaling van facturen, faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
2.5 De informatiegegevens die Zeg het met woorden registreert zijn het onweerlegbaar bewijs van de gevalideerde bestelling en transactie.
2.6 Zeg het met woorden verbindt er zich toe elke opdracht met goede vakkennis, bekwaamheid en respect voor de aangeleverde inhoudelijke informatie te realiseren.
2.7 Bij de uitvoering van de opdracht houdt Zeg het met woorden rekening met het door de opdrachtgever gespecifieerde doel van de tekst. De gebruiksdoeleinden dienen door de opdrachtgever tijdens de plaatsing van de opdracht opgegeven te worden.
2.8 De opdrachtgever verbindt er zich toe om zowel voor als tijdens de uitvoering van de opdracht tijdig gevolg te geven aan vragen en/of aanwijzingen in verband met de opdracht die door Zeg het met woorden kunnen voorgelegd worden.
2.9 Al het bronmateriaal en alle informatie nodig voor de goede uitvoering van de opdracht wordt door de opdrachtgever op zijn kosten en risico’s ingegeven in het bestelformulier van de website. Indien bijkomende informatie dient verschaft te worden, moet dit onmiddelijk na het verzenden van het bestelformulier per e-mail naar lynn@zeghetmetwoorden.be worden verstuurd.
2.10 Bij het ontbreken van voldoende informatie, referentiemateriaal of aanwijzingen door de opdrachtgever behoudt Zeg het met woorden zich het recht toe de onbrekende informatie naar eigen goeddunken aan te vullen.
2.11 De opdrachtgever is zich bewust van het feit dat de aangeleverde teksten uit de pen stromen van Zeg het met woorden. Hij gaat ermee akkoord dat de door hem aangeleverde informatie de basis vormt voor de teksten die Zeg het met woorden maakt, maar nooit bepalend is voor de de schrijfstijl. Tevens gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat Zeg het met woorden zich het recht voorbehoud om zelf te bepalen welke van de aangeleverde inhoud wordt gebruikt om een zo gepast mogelijke tekst af te leveren. Alsook om aanvullingen te maken waar nodig ten einde de tekst zo optimaal mogelijk af te leveren. In deze keuze wordt vanzelfsprekend steeds rekening gehouden met het doel van de opdracht en het gevoel dat naar voren dient te worden gebracht.

3. Prijzen

3.1 De geldende prijzen zijn deze die op de website vermeld staan de dag van de gevalideerde bestelling. De prijzen zijn inclusief BTW. Zeg het met woorden heeft het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.
3.2 Verzendingskosten worden aangerekend in functie van de voorwaarden die op de website worden weergegeven.
3.3 Zeg het met woorden heeft het recht deze verzendingsvoorwaarden aan te passen.

4. Levering

4.1 Alle producten worden geleverd op uw e-mailadres en volgens de op de website aangegeven leveringstermijnen. Deze leveringstermijnen verschillen naargelang het type product.
4.2. De leveringstermijn wordt steeds met een marge van 2 werkdagen opgegeven (met uitzondering van afscheidsvieringen) en is vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.
4.3 Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Deze wijziging wordt zo snel als mogelijk door Zeg het met woorden gecommuniceerd.
4.4 Overschrijding van de door Zeg het met woorden opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding. Wanneer de gecommuniceerde overschrijding van de leveringstermijn door Zeg het met woorden de koper omwille van de aard van het product echter in de positie brengt dat het product niet langer bruikbaar of van toepassing is, zal Zeg het met woorden het bedrag dat werd betaald voor het product integraal terugstorten en wordt de bestelling teniet gedaan.
4.5 Leveringen gebeuren enkel op het grondgebied België en Nederland.

5. Recht op teruggave bij verkoop op afstand

5.1 De wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), waarbij u binnen de 14 kalenderdagen het recht hebt afstand te doen van uw aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen is niét van toepassing op de producten en diensten geleverd door Zeg het met woorden.
5.2 De wetgeving is niet van toepassing gezien de producten en diensten van Zeg het met woorden speciaal op maat van de koper (gepersonaliseerd) gemaakt worden met onmiddellijke ingang vanaf de bestelling. Bovendien zijn de producten en diensten van die aard dat ze bij levering als ‘onmiddellijk in gebruik genomen’ kunnen worden beschouwd.

6. Betaling

6.1 De betaling geschiedt uitsluitend via de door de website aangeboden betalingsmodaliteiten. Uw gegevens en de transactie worden beveiligd door een gecertificeerde partner.
6.2 U ontvangt steeds een betalingsbevestiging, zij het geautomatiseerd per e-mail na uw aankoop, zij het bij levering van de producten.
6.3 Bestellingen worden enkel uitgeleverd wanneer de betalingstransactie via de betalingspartner werd doorgevoerd en bevestigd.

7. Klachten

7.1 Na ontvangst van de bestelde producten, moet u nagaan of de levering beantwoord aan de vooropgestelde vorm (type product, aantal regels, aantal bladzijden, …).
7.2 In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten niet aan de bestelling voldoet, moet u Zeg het met woorden hiervan binnen de 2 dagen op de hoogte brengen.
7.2 Indien een geleverd product niet conform de bestelling is en Zeg het met woorden hiervoor aansprakelijk is, mag Zeg het met woorden beslissen hoe dit probleem op te lossen. Of door aanpassing van het product of door terugbetaling.
7.3 Gelieve u bij elke vraag of klacht te richten tot Zeg het met woorden, Lynn vandermeulen, op het nummer 0498 77 31 74 of per e-mail aan lynn@zeghetmetwoorden.be.

8. Copyright & Intellectuele rechten

8.1 Zeg het met woorden behoudt te allen tijde het copyright en de intellectuele rechten van de aangeleverde teksten.
8.2 De opdrachtgever wordt eigenaar van de aangeleverde teksten in zoverre deze slechts eenmalig worden gebruikt voor de unieke aangelegenheid waarvoor ze geschreven werden en de persoon of personen waaraan ze gericht zijn.
8.3 De aangeleverde teksten mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gereproduceerd worden (noch schriftelijk, noch in drukwerk, noch op websites, sociale media, blogs, … ). De aangeleverde teksten mogen nooit doorgegeven worden aan derden tenzij wanneer dit kadert binnen de unieke aangelegenheid waarvoor de teksten bestemd zijn. Het staat de opdrachtgever vanzelfsprekend vrij kopieën of reproducties te maken voor gebruik binnen de eigen familiale kring als herinnering aan de desbetreffende unieke gelegenheid.
8.4 Onderaan alle aangeleverde teksten (kopieën, reproducties, …) zal door de opdrachtgever steeds de melding ‘Copyright Zeg het met woorden, jouw tekst op maat’ worden gezet in leesbaar formaat, zoals aangeleverd door Zeg het met woorden zelf.
8.5 Wijzigingen aan teksten zijn enkel toegestaan met betrekkingen tot de types ‘tekst’ en de ‘viering’. Hoewel Zeg het met woorden er steeds naar streeft een evenwichtige opdracht af te leveren, staat het de opdrachtgever vrij de aangeleverde teksten en vieringen aan te passen waar hij zelf wenst. Indien door deze handeling de teksten of vieringen niet langer het beoogde resultaat of gevoel neerzetten, is dit volledig voor rekening van de opdrachtgever.
8.6 Wijzigingen aan gedichten zijn niet toegestaan. Elke wijziging aan een dergelijke breekbare en kleine teksten zouden het geheel uit evenwicht brengen.

9. Privacy

9.1 Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen het kader van de activiteiten van Zeg het met woorden en worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en mits voldoende bewijs van identiteit beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.
9.2 Door een bestelling te plaatsen via de website www.zeghetmetwoorden.be, aanvaardt u ook dat Zeg het met woorden uw persoonlijke gegevens opslaat en gebruikt, zij het enkel voor doeleinden gerelateerd aan deze website en nooit met betrekking tot derden.
9.3 De door Zeg het met woorden opgeslagen informatie gebruikt Zeg het met woorden onder meer om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen, nieuwigheden en andere acties. Indien u deze informatie niet meer wil ontvangen, kunt u zich steeds uitschrijven.
9.4 Zeg het met woorden kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar naar onze website wordt gesurft, of waarlangs die wordt verlaten. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De door Zeg het met woorden verschafte informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Zeg het met woorden de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Zeg het met woorden kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
10.2 De inhoud van de website en de andere communicatietools kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
10.3 Zeg het met woorden geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Zeg het met woorden kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle met Zeg het met woorden gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
11.2 Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van Kortrijk, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.