Bestel- en leveringsvoorwaarden

Bestellen

1. Indien u ouder bent dan 18 jaar, kan u via deze website producten voor persoonlijk gebruik bestellen.

2. Elke wijziging in uw leveringsadres, facturatieadres of persoonlijke gegevens, worden door u gecommuniceerd via uw account bij mijn webshop.

3. Door de validatie van uw bestelling via de website van Zeg het met woorden, engageert u zich tot de aankoop van de door u gekozen producten, in overeenstemming met de geldende algemene voorwaarden. U bent in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

4. Zeg het met woorden behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van niet betaling van facturen, faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

5. De informatiegegevens die Zeg het met woorden registreert zijn het onweerlegbaar bewijs van de gevalideerde bestelling en transactie.

6. Zeg het met woorden verbindt er zich toe elke opdracht met goede vakkennis, bekwaamheid en respect voor de aangeleverde inhoudelijke informatie te realiseren.

7. Bij de uitvoering van de opdracht houdt Zeg het met woorden rekening met het door de opdrachtgever gespecifieerde doel van de tekst. De gebruiksdoeleinden dienen door de opdrachtgever tijdens de plaatsing van de opdracht opgegeven te worden.

8. De opdrachtgever verbindt er zich toe om zowel voor als tijdens de uitvoering van de opdracht tijdig gevolg te geven aan vragen en/of aanwijzingen in verband met de opdracht die door Zeg het met woorden kunnen voorgelegd worden.

9. Al het bronmateriaal en alle informatie nodig voor de goede uitvoering van de opdracht wordt door de opdrachtgever op zijn kosten en risico’s ingegeven in het bestelformulier van de website. Indien bijkomende informatie dient verschaft te worden, moet dit onmiddelijk na het verzenden van het bestelformulier per e-mail naar lynn@zeghetmetwoorden.be worden verstuurd.

10. Bij het ontbreken van voldoende informatie, referentiemateriaal of aanwijzingen door de opdrachtgever behoudt Zeg het met woorden zich het recht toe de onbrekende informatie naar eigen goeddunken aan te vullen.

11. De opdrachtgever is zich bewust van het feit dat de aangeleverde teksten uit de pen stromen van Zeg het met woorden. Hij gaat ermee akkoord dat de door hem aangeleverde informatie de basis vormt voor de teksten die Zeg het met woorden maakt, maar nooit bepalend is voor de de schrijfstijl. Tevens gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat Zeg het met woorden zich het recht voorbehoud om zelf te bepalen welke van de aangeleverde inhoud wordt gebruikt om een zo gepast mogelijke tekst af te leveren. Alsook om aanvullingen te maken waar nodig ten einde de tekst zo optimaal mogelijk af te leveren. In deze keuze wordt vanzelfsprekend steeds rekening gehouden met het doel van de opdracht en het gevoel dat naar voren dient te worden gebracht.

Levering

1. Alle producten worden geleverd op uw e-mailadres en volgens de op de website aangegeven leveringstermijnen. Deze leveringstermijnen verschillen naargelang het type product.

2. De leveringstermijn wordt steeds met een marge van 2 werkdagen opgegeven (met uitzondering van afscheidsvieringen) en is vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.

3. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Deze wijziging wordt zo snel als mogelijk door Zeg het met woorden gecommuniceerd.

4. Overschrijding van de door Zeg het met woorden opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding. Wanneer de gecommuniceerde overschrijding van de leveringstermijn door Zeg het met woorden de koper omwille van de aard van het product echter in de positie brengt dat het product niet langer bruikbaar of van toepassing is, zal Zeg het met woorden het bedrag dat werd betaald voor het product integraal terugstorten en wordt de bestelling teniet gedaan.

5. Leveringen gebeuren enkel op het grondgebied België.

shopping2